✖ღدختـر دبیـرستـانـﮯღ✖
دوبـاره ایـنجـا شـد واسـ مـن.خـوش اومـدی:x
 

آغـازی دوبـاره...

 

حسـ خـوبـی دارم

میـخـوام دوبـاره بکنـمـش همـون وبـ قبـلـی!!!

 

کمـکـم میـکنیـن؟؟؟:X

+اولیـن لـوگـو واسـِ اون وبـمـِ...

  |   | ღخـانـومـیღ |  

+خیـلـی خـوشـحـال میـشـم وقتـی بعـد از یـِ روز نبـودن میبیـنـم ایـن همـِ سـی ام دارم:X


+مـدیـرمـون گفـت,شنبـِ و یـِ شنبـِ نیـایـد,اولـش مـن مخشـو زده بـودم کـِ فقـط مـن نـَرَم,امـا تعطیـل شـد دیـِ...

+سـرمـاخـوردگـی شـدیـدی گـرفتـم:((

+حـرف زیـاد داشـتـم,امـا الـان بـِ خـاطر چیـز دیـگـِ ای دارم آپ میـکنـم...

+بـِ خـاطره نـوروز...

+یـادش بخیـر,انگـاری دیـروز بـود کـِ واسـِ عیـد90مطلـب ادبـی نـوشتـِ بـودم

امـا زحمتـامـو هـدر داد,خـوب نبـود...بـاهـاش قهـرم...

+شـایـد91خـوب بـاشـِ,امیـدوارم

+اصـن نمیفهـمـم دارم چـی میـگـم,شـایـد تـب دارم...

+بهـار خـوبـِ امـا واسـم آلـرژی میـاره,بیشـتـر  از عطسـِ نیـس واسـم,امـا دوسـش دارم

+دلـِ خیـلیـا رو شکـونـدم...بـاخیـلیـا قهـر کـردم,بـاخیـلیـا آشتـی کـردم

بـاخیـلیـا دوس شـدم...همـِ و همـِ شـد خـاطره...خـوب یـا بـد...

+یـِ سـال بـِ قـدمتـم زیـاد شـد...

+منـو حلـال کنیـن...حـالـا هـرچقـدم کـِ بـد بـودم شـایـد خـودخـواهـی بـاشـِ امـا خـواهش میـکنـم

+دیـگـِ تـو عیـد خیـلـی نمیـام...اردیبهـشـت هـم ازتـون خـداحـافظـی میـکنـم...

+ایـن آخـریـن آپ90 بـود...آخـریـن قـالبـیـِ کـِ عـوض کـردم,دیـگـِ تمـوم شـد...

+17بهـار ازم گـذشـت...هیـچ وقـت واسـت خـوب نبـودم(خـُدا)

+مـادوتـا دوستیـم,کسـی جـدامـون نمیـکنـِ(خـُدا)

+نمیـدونـم دیـگـِ چـی بگـم...

+مطلبـِ ادبـی هـم بـاز میـذارم

+نـوروز بـاستـانیـتـون مبـارک...

+دوستـون دارم

+مـواظبـِ مهـربـونیـا و خـوبیـاتـون بـاشیـد

+خـدایـِ مهـربـون نگـهـدارتـون...:X

+منـو سـر هفـت سیـن یـادتـون نـره,بـِ دلـاتـون...دلـایـِ پـاکتـون...بـِ دعـاتـون...محتـاجـم...

  |   | ღخـانـومـیღ |

+ایـن بـار تـو بگـو"دوستـت دارم"


نتـرس...


آسمـان را گـرفتـِ ام کـِ بـِ زمیـن نیـایـد...


+همـِ چـی عـاااااااااااالیـِ

+مـن بـی وفـا نیـسـّم,فقـط سـرم شـولـوغـِ,همیـن

+پـَ نـاراحـت نشیـن ازم...:X


برچسب‌ها: دخترک, دبیرستانی, روزانه, شعرادبی
  |   | ღخـانـومـیღ |

+اووووووووووووه چـِ خـونـِ تکـونـی بکنیـم مـا


مـن کـِ حـوصلـِ نـدارم:دی


+دیشـب کـِ کمـک کـردم کمـرم داشـت میـشکسـت...


+بیـچـاره مـامـانـم


+ایـنجـا خیـلـی رونـق نـداره مـثـِ اونـروزا چـون وبـِ دیـگـم فعـالـِ...

  |   | ღخـانـومـیღ |

+میـدونـم بهـش کـم میـرسـم امـا شـرمنـده تـوروخـدا


+دوستـایـِ قـدیـمـی گلـِ نکنیـن اول خـوب وبـو بخـونیـن بعـد منـو بـزنیـن=))


دستـانـت را در مقـابـل مـن گـرفتـی و گفـتـی

گـُل یـا پـوچ؟؟؟

ومـن گفتـم

فقـط دستـان تـــو...

  |   | ღخـانـومـیღ |

+بـاور کنیـن مـن مفقـود نشـُدم فقـط یـِ کـم سـرم شـولـوغـِ...


ببخـشیـن دیـگـِ...


+امـروز خیـــلی شیـطونـی کـردم,خـودمم نمیـدونـم چـرا؟؟؟=))


+میـ30 کـِ بهـم لـُطف داریـن:X

  |   | ღخـانـومـیღ |

+روزای تکـراری دارن میـانـو میـرن...

همـِ چـی زو گذشـت,انگـار دیـروز بـود کـِ میـگفتـم بهـم نمیـاد کـِ سـال سـومـی بـاشـم امـا دیـگـِ خیـلی ازش

 نمـونـده...


زود گـذشـت زودتـر از اونـی کـِ فکـرشـو بکنـم...


+دلتـنگـم,امـا نمیـدونـم واسـِ کـی!!!عجیـبـم,نـَ؟؟؟

  |   | ღخـانـومـیღ |

حـالـم یـِ جـوریـِ نمیـدونـم کـِ چـِ مـرگمـِ امـا دلـم گـرفتـِ:((


ای خـــُدااااااااااااااااا دوسـِت دارم,تـو بـاهـام بـاشـو بـا اخلـاقـم کنـار بیـا...

  |   | ღخـانـومـیღ |

همـہ بـہ من میگویند تو شبیهـہ آنـہ هستـے...

 

اما هیچ کس  مانند آنـہ از من نپرسید:

 

آنـہ,تکرار غریـبانـہ ی روزهایت چگونـہ گذشت؟

 

 

پـَس آنـہ بـودن چـہ معنـایـے مـے دهـد؟؟؟!!!

  |   | ღخـانـومـیღ |

گنـجشـک هـا لـاف میـزننـد کـِ میـگـوینـد...

جیـک جیـک...

تـو کـِ رفتــﮯ...

جیـکشـان هـم در نیـامـد...

  |   | ღخـانـومـیღ |